Make your own free website on Tripod.com
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
(SMEs)ให้เข้มแข็ง
1. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม(SMEs)
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 2. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการ
3. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มีมาตรฐานฝีมือ 3. ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน
4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐและ
จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนกิจกรรมและวัฒนธรรมภาครัฐ
และเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจด้านการค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา
และกลุ่มจังหวัด
5. เปิดจุดผ่านแดนถาวร/ผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว
6. เสริมสร้างสาธารณูปโภคไปสู่พื้นที่ชายแดน
7. ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม
8. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์
เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงไปสู่
เขาพระวิหารและช่องสงำ
6. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP 9. เร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP
7. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขยายฐาน
การตลาด
10. ขยายเครือข่ายการค้า ระบบ Account Trade
11. เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจัดแสดงสินค้าและ
การจำหน่ายสินค้า
12. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางตลาดพืชผลทางการเกษตร
และผลไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาด ด้านการค้า การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับต่างประเทศและกลุ่มจังหวัด