Make your own free website on Tripod.com
     
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 2546

หลักการและเหตุผล
ตามพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดไว้ว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวหน่วยงานที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จำพวกที่ 2 และ 3 ทั้งหมด 278 ราย การติดต่อประสานงานต่าง ๆ ยังขาดการเชื่อมโยงประสานระหว่างกัน ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดทำโครงการเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ
2. เพื่อตรวจติดตามการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ และรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
4. เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดและของกระทรวงอุตสาหกรรม
5. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
6. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงงานอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อย่างน้อยเดือนละ 8 โรงงาน รวม 60 โรงงาน ในระยะเวลา 8 เดือน 16 ครั้ง
ระยะเวลาดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2546 - กันยายน 2546 รวมระยะเวลา 8 เดือน (32 สัปดาห์)
สถานที่ดำเนินงาน
อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในลักษณะแผนปฏิบัติงานประจำเดือน โดยยึดพื้นที่เป็นหลักในการจัดทำแผน ตามแผนการปฏิบัติการที่แนบ
2. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือผู้ช่วย อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เป็น คณะทำงาน
งบประมาณดำเนินการ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน [(108x6)x 8 ครั้ง]+(72x1x8) เป็นเงิน 5,760 บาท
2. ค่าน้ำมันรถยนต์ (530x8) เป็นเงิน 4,240 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
- ฝ่ายนโยบายและแผน
- ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
- ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้การ ดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
2. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
3. การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและของกระทรวง สามารถเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดได้
4. เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานฯ
5. การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดและของกระทรวง
6. โรงงานอุตสาหกรรมปลอดจากผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

การติดตามและประเมินผล
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน รวม 8 ครั้ง
2. ประเมินผลโดยการออกสำรวจและสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ออกตรวจเยี่ยมหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการ รวม 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ โรงงานได้รับการตรวจเยี่ยม จำนวน 60 โรงงาน
เชิงคุณภาพ โรงงานได้รับการตรวจเยี่ยม มีความพึงพอใจ 48 โรงงาน