Make your own free website on Tripod.com

วิสัยทัศน์
จังหวัดศรีสะเกษ จะพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาในสาขาอื่นๆ อย่างมีดุลยภาพ
เป้าหมาย
อุตสาหกรรมขนากกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ มีความสามารถ
1.สร้างมูลค่าเพิ่ม
2.สร้างงานเพิ่มรายได้
3.สร้างความเจริญอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาและยั่งยืน
2.เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการมีความ
เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี
3.เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (เถ้าแก่น้อย)
4.เพื่อกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ เกิดความ
ตระหนักในเรื่องคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
2.การเพิ่มสมรรถนะให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ผู้ประกอบการ
3.การค้นหากลุ่มเป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
(เถ้าแก่น้อย)
4.การชี้กำกับดูแล อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเหมืองแร่

กลยุทธ
1.การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และผู้ประกอบการ
3.การเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (เถ้าแก่น้อย)
4.การกำกับดูแลและตรวจสอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและการเหมืองแร่