Make your own free website on Tripod.com
บทบาทหน้าที่ของสำนักงนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
1. ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดด้านอุตสาหกรรม
2. ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล กำหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แขตอำนาจ
3. เป็นตัวแทนของศูนย์บริการเพื่อการลงทุนในจังหวัด
4. เป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอื่น ๆ ในจังหวัด
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสถิติ ข้อสนเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
6. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
7. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
8. จัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมทางวิชาการ
9.จัดทำเสนอแบะประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดรวมทั้งประสานการ
พัฒนาและประเมินผลของการดำเนินงานตามแผน
10. จัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11. ศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัด
12. ส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหัตถกรรม
13. ฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
14. สนับสนุนด้านเงินทุนประกอบอาชีพอุตสาหรรม