Make your own free website on Tripod.com
<< HOME >>

ยุทธศาสตร์ / กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

โครงการ  OTOP  ปี  2547

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นโยบายของรัฐบาล

                                OTOP  เป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลของ    ฯพณฯ   นายกรัฐมนตรี                   ...ทักษิณ  ชินวัตร  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นและยั่งยืน  โดยการสร้างงานให้กับพี่น้องในชนบท  ภายใต้กระบวนการผลิตที่เน้นการใช้วัตถุดิบ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น   มาผสมผสานกับภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดให้กับลูกหลาน และนำมาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีจุดเด่น จุดเด่น และมีรูปแบบการใช้งานเข้ากับยุคสมัย และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในและต่างประเทศ โดยภาครัฐจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุน ตั้งแต่ด้านความรู้สมัยใหม่ เทคนิคการผลิต การใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม

 

แนวคิด ปรัชญา OTOP

                                OTOP  เป็นแนวคิดที่ต้องการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ในการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละพื้นที่ ที่ตลาดรองรับ และทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

 

หลักการพื้นฐาน OTOP

1.       ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

(Local  Yet  Global)

2.       พึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์

(Self  Reliance  Creativity)

3.       การสร้างทรัพยากรมนุษย์

(Human  Resource  Development)  

 

วัตถุประสงค์  OTOP

1.       สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

2.       สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเองในการพัฒนาท้องถิ่น

3.       ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.       ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 

นโยบาย OTOP ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบคู่ขนาน (Dual  Track)

-          ด้านหนึ่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-          ด้านหนึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก

2.    เน้นความเป็นหนึ่งเดียว การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ไม่มีพรม

       แดนของกระทรวงทบวง กรม

3.    สินค้า OTOP ต้องแสดงถึงความเป็นชุมชน

4.    กลไกการบริหารงาน ควรใช้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน ควรใน

       เชิงธุรกิจเอกชนให้มากขึ้น

5.   งบประมาณ OTOP รัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่  และต่อเนื่อง

6.       ควรเชื่อมโยงบูรณาการกับ SMEs และควรให้สถาบันการเงินเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

7.       ควรเน้นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมี Outlet ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

8.       ควรเน้นการส่งออกสินค้า OTOP ให้ออกสู่ตลาดโลกให้มากขึ้น (Act Local Think Global)

9.       การผลิต เน้นเรื่อง Up-grade สินค้ามี Package สวยงาม และมี Prototype

10.    ควรสนับสนุน Product Champion ทุกรูปแบบ

11.    ควรมีการจัดตั้งสถาบัน Design

12.    การสร้าง Outlet

13.    ควรส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์

14.    การตลาด  ควรใช้วิธีการประสานงานในทุกหน่วยงาน

15.    เน้นการประชาสัมพันธ์ โฆษณาบนเครื่องบิน TV ในโรงแรม  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทุกรูปแบบ ฯลฯ

 

 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน OTOP ปี 2547  ยุทธศาสตร์

 
 

 

 


ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับกระบวนการผลิตมาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ

                              ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  2   สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค

                               และกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่  3   สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เชื่อมต่อกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ    

                              ของชุมชนอย่างต่อเป็นระบบและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดโครงการ

 

เป้าหมาย OTOP ปี 2547

 

1.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น

3.  มูลค่าการจำหน่าย และส่งออกสินค้า และบริการนของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น

         - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศ ไม่น้อยกว่า 25,000  ล้านบาท

         - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1,000  ล่านบาท

 

แผนงาน/โครงการ OTOP ปี 2547

 

ยุทธศาสตร์ที่    1                เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพผลิต

                                           ภัณฑ์   ชุมชน                                                                                                                                                      

    แผนงาน           1.1         พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                                                            

งาน/กิจกรรม         1.1.1       กำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

                              1.1.2           คัดสรรสุดยอด  OTOP  ไทย

    แผนงาแน           1.2          ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ

งาน/กิจกรรม         1.2.1       ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.2.2           เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต

1.2.3           ยกระดับการแปรรูปการผลิต

1.2.4           ยกระดับการบริหา จัดการกระบวนการผลิต

    แผนงาน              1.3          สร้างนวัติและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

งาน/กิจกรรม         1.3.1       พัฒนาแบบผลิตภัณฑ์

1.3.2           เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุภัณฑ์

1.3.3           การสร้างตำนานผลิตภัณฑ์ จำนวน  2,000  ผลิตภัณฑ์

1.3.4           การส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2     ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้

                                  บริโภค  และกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

     แผนงาน          2.1             เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

งาน/กิจกรรม        2.1.1        การศึกษาและจัดตั้ง Outlet ขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เหมาะสม (Corner

                                                  Kiosk)

   

   แผนงาน               2.2          ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมทางการตลาด

งาน/กิจกรรม        2.2.1        พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า

2.2.2           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมสินค้า OTOP สู่ระบบตลาดเชิงพา-

ณิชย์

2.2.3           ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตในชุมชน

2.2.4           จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

2.2.5           สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด ในจังหวัด

2.2.6           ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย เพื่อขอรับรองการสั่งซื้อจากภูมิภาค และต่างประ

เทศ

2.2.7           ศึกษาดูงานด้านการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์

2.2.8           จัดกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2.9           ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3                      สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้เชื่อมต่อกับการเสริมสร้าง

                                                  ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

     แผนงาน          3.1         เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เอื้อต่อการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

งาน/กิจกรรม       3.1.1         การให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถ  และทักษะของ

                                                  ชุมชน

 

รายภาค/รายจังหวัด

 

3.1.2              ส่งเสริมกระบวนการประชาคมและวิสาหกิจชุมชน

   แผนงาน             3.2            สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงในทุกภาคส่วนของชุมชน

งาน/กิจกรรม       3.2.1         พัฒนาและจัดตั้ง OTOP ต้นแบบ Knowledge – based Village Cluster

3.2.2              เชื่อมโยงโครงการ OTOP กับแหล่งท่องเที่ยว และบริการชุมชนในท้องถิ่นและ

เครือข่าย SMEs อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบรวมกลุ่ม (Cluster)

ยุทธศาสตร์ที่   4                    เพิ่มประสิทธิภาพในกการบริหารการจัดโครงการ

   แผนงาน             4.1            บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

งาน/กิจกรรม       4.1.1         การบริหารงานของ กอ.นตผ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ

-            งานอำนวยการ

-            เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงาน นตผ.จังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

4.1.2              สนับสนุนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับตำบล

4.1.3              การพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการ

   

    แผนงาน            4.2            ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมระดับประเทศ

งาน/กิจกรรม       4.2.1         ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ระดับจังหวัด/ภาค

    แผนงาน            4.3            ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ

งาน/กิจกรรม       4.3.1         การสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ

                                                  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ

4.3.2              การศึกษาดูงานด้านพัฒนาโครงการ OTOP

    แผนงาน            4.4            ตรวจตามและประเมินผล

งาน/กิจกรรม       4.4.1         การตรวจตาม

4.4.2              ประเมินผล

 

ตัวจักรที่สำคัญการดำเนินงาน OTOP

 

1.       หน่วยงานภาครัฐ

-          การคิดและทำจากล่างสู่บน  โดยประชาชนมีส่วนร่วม

-          ราชการเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน ผลักดัน

2.       ภาคเอกชน

-          การมีส่วนร่วมของเอกชนในท้องถิ่นร่วมพัฒนา รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น

3.       ภาคประชาชน

-          ร่วมวางแผน กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

 

                   หลักการบูรณาการการทำงาน OTOP

 

 ใช้วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์

         ตัวขับเคลื่อน

 
                                                                            

 

 


วงรี:   บูรณาการ                                                          

  เน้นการทำงานเป็นทีม

 
 


                                            

 


  เป้าหมายมุ่งสู่ประชาชน

 

  การมอบอำนาจอย่างชัดเจน

 
                                                                                                                                                     

 

                     

                                                     แผนงานในฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสำหรับ OTOP , วิสาหกิจชุมชน

 

1.      งานส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และ

หัตถกรรมไทย จำนวน 5 จุด โดยฝึกอบรมจากงบปกติ จำนวน 3 จุด และจากงบ ปชด. จำนวน 2 จุด

ดังนี้

1.       การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเพิ่มทักษะ บ้านหนองทับทัย หมู่ 9 .พยุห์.พยุห์.ศรีสะเกษ ระยะ

เวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

2.       การทำผลิตภัณฑ์จากใบเตยเพิ่มทักษะ บ้านโคกระเวียง หมู่ 3 .ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

3.       การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เพิ่มทักษะ บ้านหนองเชียงทูน หมู่ 5 .หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่

.ศรีสะเกษ ระยะเวลา 20 วัน ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 5 เมษายน 2547 เป้าหมายจำนวน

 ราษฎร 20 ราย

 

ฝึกอบรมอาชีพ (งบ ปชด. 2547 ) ดังนี้

4.       การมัดหมี่ไหมลายสร้างสรร บ้านวนาสวรรค์ หมู่ 5 .ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

5.       การย้อมสีธรรมชาติ (ฝ้าย – ไหม) บ้านนาสวรรค์ หมู่ 5 .ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 10 – 15 มีนาคม 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

 

                        แผนการบูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

 

1.       การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบริหาร การจัดการ การเงิน และการตลาด

ที่บ้านนาขนวน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์.ศรีสะเกษ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2547 เป้าหมายจำนวน

ราษฎร 12 ราย

2.       กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการผลิต การทอผ้าลายลูกแก้วที่บ้านยางน้อย หมู่ 2 .ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

.ศรีสะเกษ ระหว่างเดือน มีนาคม 2547 เป้าหมายราษฎร จำนวน 20 ราย

 

 

                                   งานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา OTOP ดังนี้

 

1.       งานส่งเสริมจัดทําบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

- ของงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัด CEO 10 ล้านบาท ของงบประมาณจัดทําบรรจุภัณฑ์

   จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ของงบประมารไป จำนวน 300,000 บาท

2.    งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม

ชน เป้าหมาย จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์  งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท

3.    งานฝึกอบรมความรุ้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เป้าหมายจำนวน 150 ราย

ประมาณด่าเนินการประมาณ 50,000 บาท จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จะฝึกอบรม

ประมาน 2 กุมภาพันธ์ 2547

4.    งานฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยของงบประมาณจาก

โครงการพัฒนาจังหวัด CEC 10 ล้านบาท ของงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจำนวน 150 ราย

ขอ งบประมาณฝึกอบรมจำนวน 150,000 บาท

       5    งานส่งเสริมด้านสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรมในครอบครัว และ                                

หัตถกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs เป้าหมาย จำนวน 30 ราย งบประมาณ 1,500,000 บาท

 6.   งานบริการ ปรึกษา แนะนำ และเร่งรัดหนี้สินแก่กลุ่มอาชีพ  , OTOP , และ SMEs จำนวน 120 ราย

งบประมาณ 20,000 บาท

 

7.       งานฝึกอบรมโครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (กิจกรรมการรับช่วงการผลิต) เป้าหมาย

          3จุด ๆ ละ 20 ราย รวม 60 ราย โดยมีโครงการดำเนินการฝึกอบรม ดังนี้
7.1    การฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า และถักโครเชย์ ร่วมกับสมาคมพัฒนาอาชีพสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
       ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเดือน
       มีนาคม 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย
7.2    อบรมการทำดอกการฝึกไม้ประดิษฐ ที่บ้านโคกหล่าม หมู่ 4 .โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
       ระหว่างเดือน มีนาคม 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

7.3    การฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ ที่บ้านโจดนาห่อม.คลี่กลิ้ง  .ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ

ระหว่างเดือน มีนาคม 2547 เป้าหมายจำนวนราษฎร 20 ราย

8.       งานบริหารโครงการรับช่วงการผลิต เป้าหมายจำนวน 10 จุด งบประมาณดำเนินการ จำนวน 50,000

บาท

9.   งานให้บริการปรึกษา แนะนำทั่วไปด้านการจัดการ การผลิต ด้านการตลาด ด้านการพัฒนารูปแบบผลิต

      ภัณฑ์  OTOP เป้าหมาย 50 ราย งบประมาณ 30,000 บาท

10.  งานสำรวจข้อมูล OTOP เป้าหมาย 50 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 10,000 บาท

11.  งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการตลาด OTOP , SMEs เป้าหมาย 2

ครั้ง งบประมาณ 10,000 บาท

12.     งานบูรณาการฝึกอบรมการพัฒนาทอผ้าลายลูกแก้วร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

และศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ที่บ้านยางน้อย หมู่ 2 .ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2546

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการ     

                          ใหม่ (เถ้าแก่น้อย)

 

2.1  โครงการฝึกอบรม Cluster ปุ๋ยชีวภาพ  สำหรับวิสาหกิจชุมชน จัานวน 38 ราย งบประมาณ

3,000 บาท ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 21 มกราคม 2546

2.2  ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

สำหรับวิสาหกิจที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบด้วย โรงสีชุมชน จำนวน 52 ราย

โรงงาน ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 33 ราย โรงงานอื่น ๆ 45 ราย และร้านค้าชุมชน 76 ราย โดย

ใช้งบประมาณจากบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้

                         ประกอบการ

1.       โครงการสัมนาลู่ทางการลงทุนและศึกษาดูงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2546 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป้า

หมาย ผู้ประกอบการจำนวน 40 ราย งบประมาณ 110,000 บาท

2.       โครงการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสรีสะเกษ

สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2546 ณ โรงแรมเกษสิริ