Make your own free website on Tripod.com

การกำหนดคุณภาพ มาตรฐาน ผ้าทอจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้ "ผ้าเหยียบหรือผ้าเก็บ" (ผ้าทอลายลูกแก้วสีเหลืองดอกลำดวน) ให้เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดคุณภาพมาตรฐานผ้าทอของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการทอผ้า ดังต่อไปนี้

ชนิดผ้าที่กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน
1. ผ้าไหมทอลายลูกแก้ว
2. ผ้าฝ้ายทอลายลูกแก้ว
3. ผ้าด้ายประดิษฐ์ทอลายลูกแก้ว
หลักเกณฑ์ในการทอผ้าคุณภาพ มาตรฐาน
ผ้าไหม
- ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร
- ความหนา ใช้ฟืม 45 ฟัด 3 ครั้ง กลับ 3 ครั้ง
- ลายลูกแก้ว ใช้ขนาดกลาง
- สีผ้าไหม ใช้เส้นยืนรัง 6 และเส้นพุ่งบ๊วย
ผ้าฝ้ายและผ้าด้ายประดิษฐ์
- ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร
- ความหนา ใช้ฟืม 33 ฟัด 3 ครั้ง กลับ 3 ครั้ง
- ลายลูกแก้ว ใช้ขนาดกลาง
- สีผ้า ใช้สีด้ายเส้นยืนเบอร์ 38 และเส้นพุ่งใช้เบอร์ 31

กำหนดการตรวจสอบผ้าทอ
คณะทำงานคัดเลือกผ้าทอ จะทำการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ได้มาตรฐานเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้ที่ต้องการจำหน่ายผ้าทอมาตรฐาน
- เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่รับซื้อผ้าทอมาตรฐานจังหวัดศรีสะเกษ
บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่สนใจและมีความต้องการจะจำหน่ายผ้าทอ มาตรฐาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4561-3022
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2.นางจินตนา โอภาสนวคุณ (ผู้จัดการร้านประเสริฐสมัย จังหวัดศรีสะเกษ)
3.นางสาวธาริณี กองเพ็ชร (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ)
4.นางเจียมใจ พรหมคุณ (ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบึงบูรพ์)
5.นางสราญ แสงพันธ์ (ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกันทรารมย์)