Make your own free website on Tripod.com
     
  ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
1. ให้คำปรึกษาแนะนำลู่ทางการลงทุน และวิเคราะห์อาชีพด้าน การผลิต การจัดการ การตลาด และที่มาของแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

2. จัดฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรม ในครอบครัวและหัตถกรรมให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม

3. ส่งเสริมธุรกิจชุมชน และพัฒนาอาชีพ โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมสู่ชนบท (สอช.) โครงการรับช่วงการผลิต โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม และโครงการบูรณาการ

4. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม สามารถกู้เงินได้ตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึง หนึ่งล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาทต่อปี

5. สนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม SMEs ในภูมิภาค

6. ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

7. การจัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหัตถกรรม

8. สนับสนุนด้านการตลาด โดยการนำผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และหัตถกรรม

9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม