Make your own free website on Tripod.com
     
 
หลักการและเหตุผล
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2540 ทำให้วิสาหกิจไทยจำนวนมากอยู่ในสภาพขาดเงินทุนประกอบการ ผนวกกับตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่สำคัญหดตัวอย่างรุนแรง หากวิสาหกิจไทยไม่สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานหรือปิดกิจการในวงกว้าง
แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนี้ ยังมีธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสที่จะบุกเบิกทำตลาดใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ็ธุรกิจสูง ช่วยชี้แนะทางให้แก่ผู้ประกอบการ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในการจัดหาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินโครงการ “ชุบชีวิตธุรกิจไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและดำเนินการพลิกฟื้นธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางรากฐานในการยกระดับขีดความสามารถของกิจการให้พร้อมแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีและในระดับสากลเมื่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดฟื้นตัว เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศ
ดั้งนั้น กรมส่งเสริมุตสากรรมจึงได้จัดให้มีการสัมมนาชี้แจงโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจาการใช้บริการที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการปรับปรุงกิจการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นในการทำตลาดใหม่ สร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รู้จักและเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย
3. เพื่อชี้แจ้งประโยชน์ของการวินิจฉัยเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการจะได้รับ รวมถึงการเตรียมตัวและเอกสารก่อนที่จะเข้าวินิจฉัยเบื้องต้น
หัวข้อการสัมมนา
1. อภิปราย : แบบอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม
2. โครงการ “ชุบชีวิตธุรกิจไทย” ช่วยท่านได้อย่างไร?
- ความเป็นมาของโครงการ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ
3. จะเข้าร่วมโครงการ “ชุบชีวิตธุรกิจไทย” ต้องทำอย่างไร?
- คุณสมบัติของสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
- วิธีการรับสมัครสถานประกอบการและเอกสารที่ใช้
- ตอบข้อสักถาม
4. สินเชื่อเพื่อชุบชีวิตธุรกิจไทย
- วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ
- ประเภทและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
5. การตรวจสุขภาพโรงงาน (การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น) คืออะไร?
- วัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยและประโยชน์ที่ได้รับ
- การเตรียมตัวและเอกสารที่ใช้
ผู้เข้าสัมมนา
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ภาคผลิตและบริการ
2. ที่ปรึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม/พัฒนาวิสาหกิจไทย และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน
วันและเวลา
ตุลาคม 2545 - กันยายน 2546
สถานที่
จังหวัดศรีสะเกษ