Make your own free website on Tripod.com
<<HOME>>
โปรแกรมการปฏิบัติงาน
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วัน / เดือน / ปี เรื่อง สถานที่
15 - 24 ธันวาคม 2546 อบรมการพัฒนาผ้าลายลูกแก้ว บ้านยางน้อย  ต.ตองปิด  อ.น้ำเกลี้ยง
6 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2547 อบมทอผ้าด้วยกี่กระตุกเพิ่มทักษะ บ้านหนองทับทัย หมู่ 9 ต.พยุห์ อ.พยุห์
21 - 30 มกราคม 2547 อบรมการทำผลิตภัณฑ์จากใบเตยเพิ่มทักษะ บ้านโคกระเวียง หมู่ 3 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
 21 มกราคม 2547    อบรม cluster ปุ๋ยชีวภาพ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 2 กุมภาพันธ์ 2547 อบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงแรมเกษสิริ
 19 กุมภาพันธ์ 2547 อบรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โ รงแรมเกษสิริ จังหวัดศรีสะเกษ
   
11 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2547 อบรมการมัดหมี่ไหมลายสร้างสรรค์ บ้านวนาสวรรค์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ 
 2 มีนาคม 2547 อบรมการรับช่วงการผลิต อบต. ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
 3 มีนาคม 2547 อบรมการรับช่วงการผลิต บ้านโคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย
 4 มีนาคม 2547 อบรมการรับช่วงการผลิต บ้านโคกนาห่อม อ.ราศีไศล
11 - 12 มีนาคม2547 อบรมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โรงแรมเกษสิริ
10 - 15 มีนาคม 2547 อบรมการย้อมสีธรรมชาติ บ้านวนาสวรรค์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ 
23 - 26 มีนาคม 2547 สัมมนาศึกษาลู่ทาง ณ ลงทุนและศึกษาดูงาน จ.โคราช  จ.ชลบุรี จ.ระยอง
เดือนมีนาคม อบรมการทอผ้าลายลูกแก้ว (ศูนย์ภาคฯ) บ้านยางน้อย  ต.ตองปิด  อ.น้ำเกลี้ยง
7 มีนาคม - 5 เมษายน 2547 อบรมทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพิ่มทักษะ บ้านหนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่
เดือนพฤษภาคม การให้คำแนะนำ พอสิก รูปแบบ บริหาร จัดสรร บ้านนาขนวน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์