Make your own free website on Tripod.com
     
 
การขออนุญาตตั้งโรงงาน
ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่


พิจารณาว่าเป็นโรงงานจำพวกใด
โรงงานจำพวกที่ 1
ไม่ต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการได้ทันทีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งเรื่องที่ตั้งโรงงาน ลักษณะอาคาร เครื่องจักร การควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ ฯลฯ
โรงงานจำพวกที่ 2
1. ตั้งโรงงานได้ทันทีแต่ทำเลต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ข้อ 1 (ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง (90 วัน))
2. แจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามแบบ รง.1
3. ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
4. รับใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
5. เริ่มประกอบกิจการ
6. ชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ในวันครบรอบวันเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 3
1.ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (แบบ รง.3)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่
3.แจ้งผลการพิจารณา
กรณีอนุญาต
1.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
2.รับใบอนุญาต
3.ดำเนินการตั้งโรงงานภายในระยะเวลาที่ระบุในคำขออนุญาตซึ่งนำมาระบุไว้ในใบอนุญาต
4.เริ่มประกอบกิจการ
5.ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
6.เริ่มนับอายุใบอนุญาต
7.ต่ออายุใบอนุญาต
กรณีไม่อนุญาต
1.อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน
ถ้าอนุญาต
1.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
2.รับใบอนุญาต
3.ดำเนินการตั้งโรงงานภายในระยะเวลาที่ระบุในคำขออนุญาตซึ่งนำมาระบุไว้ในใบอนุญาต
4.เริ่มประกอบกิจการ
5.ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
6.เริ่มนับอายุใบอนุญาต
7.ต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าไม่อนุญาต ยกอุทธรณ์