Make your own free website on Tripod.com
<<HOME >>

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.. 2520

น้ำบาดาล หมายความว่า น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหินซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้
เจาะน้ำบาดาล หมายความว่า กระทำแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำบาดาลหรือเพื่อระบายน้ำลงบ่อบาดาล
บ่อบาดาล หมายความว่า บ่อน้ำที่เกิดจากการเจาะน้ำบาดาล
เขตน้ำบาดาล หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตน้ำบาดาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กิจการน้ำบาดาล หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่ำน้ำบาดาล
ใช้น้ำบาดาล หมายความว่า นำน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล หมายความว่า กระทำการใด ๆ เพื่อถ่ายเทน้ำหรือของเหลวอื่นใดลงบ่อน้ำบาดาล
ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย
ผู้ออกใบอนุญาต หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล

มาตรา 23 ในการเจาะน้ำบาดาล ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาตหรือส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐตามมาตรา 4 ต้องรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรธรณีทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พบ และถ้าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งให้กรมศิลปากรทราบโดยด่วน
มาตรา 24 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุในใบอนุญาต
มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล ตามอัตราที่กำหนดใน กฎกระทรวง

1. การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล ลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลแบ่งออกเป็น 2 ท้องที่
1.1 ท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท
1.2 ท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล ดังนี้
(1) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล (ไม่รวมกิจการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม)
(2) การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ท้องที่ที่ไม่มีประปาใช้ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลลดหย่อนให้ 25 %
(3) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ ได้แก่ ประเภท อุตสาหกรรมประเภทบริการ และประเภทการค้า ท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลลดหย่อนให้ 25 %

การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล แบ่งออกเป็นปีละ 4 งวด

งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม รวม 90 วัน ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน รวม 91 วัน ชำระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
งวดที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน รวม 92 วัน ชำระภายในวันที่ 30 ตุลาคม
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม รวม 92 วัน ชำระภายในวันที่ 30 มกราคม
การชำระค่าใช้น้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท ต้องชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงวดถัดไป หากไม่ชำระตามกำหนด ต้องชำระเพิ่มเป็น ลูกบาศก์เมตรละ 1.1 เท่า
หากไม่ชำระภายใน 60 วัน ต้องชำระเพิ่มเป็น ลูกบาศก์เมตรละ 1.2 เท่า
หากไม่ชำระภายใน 90 วัน ต้องชำระเพิ่มเป็น ลูกบาศก์เมตรละ 1.3 เท่า
หากไม่ชำระเกินกว่า 90 วัน ต้องชำระ 2 เท่า ของราคาที่กำหนดไว้ ลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท
(ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.. 2520)
การเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล

มาตรา 27 เมื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลผู้ใดเลิกกิจการหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแจ้งการเลิกใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน 15 วัน และให้แจ้งว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ ตามมาตรา 26 และจัดการรื้อถอน อุด หรือ กลบหลุมบ่อด้วยดินเหนียว หรือซิเมนต์หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่เจ้าพนักงานน้ำบาดาลเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำ ภายในกำหนด 30 วัน

บทกำหนดโทษ
มาตรา 36 ทวิ ผู้ใดสูบน้ำบาดาลในเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและริบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ใช้ในการกระทำผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทำความผิดเสียก็ได้
มาตรา 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตในมาตรา 6 คือ การเจาะน้ำบาดาล การเลิกเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ การระบายน้ำลงบ่อบาดาล การเลิกใช้น้ำบาดาล การป้องกันสาธารณสุข การป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด หรือลูกจ้างหรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับน้ำบาดาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล และพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 41 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24, 25 เกี่ยวกับการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย หรือใบอนุญาตสูญหายโดยไม่ยื่นขอใบแทน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใช้น้ำบาดาล
กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ
2. สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
4. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
กรณีเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคคล แสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท
2. ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ฉบับละ 500 บาท
3. ค่าใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ฉบับละ 500 บาท
4. ค่าใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อบาดาล ฉบับละ 2,000 บาท
5. ค่าใช้แทนใบอนุญาต ฉบับละ 250 บาท
6. ค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
7. ค่าโอนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
8. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว
ที่จะระบายลงบ่อบาดาล ฉบับละ 3,600 บาท
9. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ฉบับละ 1,200 บาท

(ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (.. 2537) ออกตามความใน พ... น้ำบาดาล พ.. 2520)