Make your own free website on Tripod.com
     
 
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เช่น จัดอบรม/จัดสัมมนาใน หลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการผลิต การจัดการ การบริหาร การตลาด ตลอดจนการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการได้
2. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดในการลงทุนในจังหวัดไว้บริการ/เผยแพร่เพื่อชักชวนนักลงทุน ในท้องถิ่นและต่างถิ่น 3.สนับสนุนส่งเสริมและประสานในการให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม 5ส สู่โรงงานอุตสาหกรรม ISO 9000 แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

แผนการพัฒนา
1.จัดประชุม/สัมมนา/ ทัศนศึกษาดูงาน ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้มีประสบการณ์ มากขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบันได้
2.จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับนักลงทุน และผู้ที่สนใจไว้ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
3.จัดฝึกอบรม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้คำปรึกษาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในโรงงาน เช่น กิจกรรม 5ส สู่โรงงานอุตสาหกรรม และ ISO 9000 เป็นต้น