Make your own free website on Tripod.com
     
 
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีความเข็มแข็ง ทั้งทางด้านการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต ด้านการตลาดให้มีความรู้ความสามารถเพื่อยก ระดับศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น
2. รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม เพื่อการ จำหน่ายในประเทศและส่งออก ถ
3. พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความแข้มแข็งโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการต่างๆ เช่น การผลิต การใช้เทคโนโลยี การจัดการและการตลาดที่ถูกต้องและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนการพัฒนา
1.จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทันเหตุการณ์และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
2. รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด 3.จัดฝึกอบรมกลุ่มที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในด้านการผลิต การตลาด การใช้เทคโนโลยีการจัดการ ที่ถูกต้องและ เหมาะสม