Make your own free website on Tripod.com

*ขอเชิญร่วมสัมนาศึกษาลู่ทาง ณ ที่ จ.นครราชสีมา ชลบุรี ระยะ ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2547 ค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ 3,500 รับจำนวน 40 ท่าน

* การอบรมมัดหมี่ไหมลายสร้างสรรค์ โดยวิทยากรมืออาชีพ 11 ก.พ. - 1 มีนาคม 47 ที่ย้าน วนาสววรค์ ต. ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์

* อบรมการพัฒนาศักยภาพ ระหว่างชุมชนกับ IFCT ที่โรงแรมเกษศิริ จ.ศรีสะเกษ

* จังหวัดศรีสะเกษได้มอบ เครื่องหมาย มผช. แล้วจำนวน 12 รายการ และได้มีการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับรอง เพิ่มขึ้นแล้วโดย เก็บตัวอย่างจาก 30 อำเภอ 3 กลุ่ม