Make your own free website on Tripod.com
         
       
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ควบคุมการผลิต การจำหน่าย การรักษา การขนย้ายโรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร การจัดเก็บค่าธรรมเน ียม ค่าภาคหลวง ควบคุมงานรังวัด ทำแผนที่เกี่ยวกับเหมืองแร่และเหมืองหิน รวมทั้งการควบคุมส่งเสริมการทำเหมืองแร่และเหมืองหินให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและวิชา ควบคุมและกำกับดูแลโรงโม่หินตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ควบคุมการประกอบกิจการและการใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และเป็นหน่วยประสานการขุดเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล