Make your own free website on Tripod.com
<< HOME >>

 

1.โครงการบูรณาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  คลัสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพจังหวัดศรีสะเกษ

 

2.หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (NEW ECONOMY) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้การเปิดตลาดการค้าตามพันธกิจขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organigation – WTO) และการรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาคต่าง ๆ   ของโลกยังส่งผลต่อการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น   เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อช่วงชิงตลาดด้วยตลาดมีความเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจที่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น จึงจะอยู่รอดและจากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนงานการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  ภายใต้แผนงานด้านชุมชน  ได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดศรีสะเกษมาดำเนินการจัดสร้างวิสาหกิจชุมชน ได้แก่  โรงปุ๋ยชีวภาพ 33 แห่ง และมีโรงงานของสหกรณ์สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศกอีก จำนวน 5 แห่ง รวม 38  แห่ง ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงในลักษณะครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน   ได้เล็งเห็นประโยชน์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน  ให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ  “พันธมิตรอุตสาหกรรม”  ซึ่งจะมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันมีการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายในลักษณะคลัสเตอร์   จึงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง คลัสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น   

 

3.วัตถุประสงค์

3.1    เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและมีแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มในลักษณะคลัสเตอร์ไปใน

แนวทางเดียวกัน

3.2  เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ  ขั้นตอนและเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาคลัสเตอร์

3.3  เพื่อเป็นการหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในความร่วมมือในการเพิ่ม

       ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับตำบล  อำเภอ  จังหวัด  โดยมีการรวมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 

        ในลักษณะของคลัสเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญ

4.วิธีดำเนินการโครงการ

                4.1  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

                4.2  ประสานวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แนะนำคลัสเตอร์กับการเพิ่มขีดความสามารถ

                    ในการแข่งขันให้กลุ่มเป้าหมาย

                4.3  จัดการรวมกลุ่ม (คลัสเตอร์) วิสาหกิจชุมชน  โรงปุ๋ยชีวภาพ นำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง

5.เป้าหมายของโครงการ

                -  โรงปุ๋ยชีวภาพ                   จำนวน                   38          แห่ง 

                               

6.ระยะเวลาดำเนินการ

                วันพุธที่  21 มกราคม  2547

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

8.สถานที่ดำเนินการ

                ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

9.ค่าใช้จ่ายของโครงการ

                - ค่าอาหารผู้เข้ารับการสัมมนา                                                                          1,140                     บาท

                  (1 วัน ๆ ละ 30 บาท 38 คน)

                -  ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการสัมมนา                                                  1,520                     บาท

                  (1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท จำนวน 38 คน)

                -  ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                                     340                     บาท

 

                                                                                                รวม                                        3,000                    

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                10.1  ผู้เข้ารับการสัมมนาได้มีความรู้  ความเข้าใจในคลัสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพ

                10.2  ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันและได้เล็งเห็นประโยชน์ความจำเป็น

                       และแนวทางในการส่งเสริมและรวมกลุ่ม  ในลักษณะคลัสเตอร์  เพื่อนำไปปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็น

                       การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของปุ๋ยชีวภาพไม่น้อยกว่า 20 %

                10.3  วิสาหกิจชุมชน ปุ๋ยชีวภาพเกิดพันธมิตรเครือข่ายจำนวน 38 โรงงาน

 

 

 

                                                       ผู้เขียนโครงการ

                                                                                                                        (นายรัชรุจ   บุญครอง)      

                                                                                                             หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม                                      

 

 

                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ         (นายสมบูรณ์   มณีท่าโพธิ์)                 

    อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ                                     

 

 

                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ