Make your own free website on Tripod.com
 
   
 
นายปราโมทย์ ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
                             
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
   
นายอรรคพล สีหนาถ
         
นายยุทธนา เปรมศรี
   
   
นายช่างรางวัด 6
         
หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
   
                                     
           
นายรัชรุจ บุญครอง
           
           
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
           
                                       
           
นางสาวอัจฉรา ประจัญพล
นางสาวกานต์ ฉัตรชัยเรืองศิริ
 
นายนิรันดร์ ขุขันธิน
นักวิชาการพัฒนาชนบท
นักวิชาการอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ