Make your own free website on Tripod.com
                                                                                 
                                                     
 
                                         
                                                                   
นายสมบูรณ์ มณีท่าโพธิ์
                       
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
                         
                                                                             
นายประชา มีธรรม
ฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
     
         
นางรัชชนัณภ์ จันทร์สุคนธ์
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
         
นางกุลณัศ สุทธภักดี
นางสาวเกษปทุม บุญอยู่
นางสาวฉันท์ ฉัตรชัยเรืองศิริ
นางพรรณี ณุวงค์ศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
   
 
นายทินวัฒน์ จันเทพา
นายพชร ภาสดา
นายพิกุล สิงห์ดง
 
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง